การรับประกัน

การรับประกันพิเศษตลอดชีพ สำหรับรองเท้า:
เรารับประกันโครงสร้างของรองเท้าที่ใช้กาวและการ
เย็บเป็นส่วนประกอบ ตราบเท่าที่รองเท้าของคุณมี
การใช้งานเป็นประจำ หากชิ้นส่วนใดมีการหลุดลอก
ของกาว หรือ ฝีเย็บหลุด รุ่ย เรายินดีทากาวยึดใหม่
หรือ เย็บให้ใหม่ฟรี สำหรับกรณีความเสียหายอื่นๆ
โปรดดูเงื่อนไขในหัวข้อการรับประกันหกสิบวัน

การรับประกันพิเศษเป็นเวลาสามปี สำหรับ
กระเป๋าถือ: เรารับประกันการหลุดลอกของกาว, การ
เปื่อยรุ่ย หรือ แตกลายงา เป็นเวลาสามปีสำหรับกระเป๋า
ที่วัสดุพื้นผิวด้านนอกทำจาก nu พีวีซี* หรือ ผ้าทอ
มือลายยกดอก การรับประกันพิเศษนี้ใช้เฉพาะกรณีที่
มีการใช้กระเป๋าถือในลักษณะที่เหมาะสม การรับประกัน
ไม่มีผลในกรณีที่กระเป๋าถูกทิ้งให้โดนแสงแดดหรือน้ำ
โดยตรงหรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการ
เก็บรักษารวมถึงความเสียหายที่เกิดจากการโดนขีด,
ข่วน, การกดทับ, คราบสกปรกจากเศษอาหาร, รอย
เปื้อนสกปรกจากน้ำลายสัตว์ หรือการถูกทำลายจาก
รอยกัดของสัตว์วัสดุพื้นผิวอื่นไม่รวมอยู่ภายใต้เงื่อนไข
การรับประกันพิเศษนี้ เรามีสายสะพายสำหรับกระเป๋า
ถือบางรุ่นจำหน่ายในราคาที่เหมาะสม หากคุณมีความ
จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยน

การรับประกันทั่วไปหกสิบวัน สำหรับสินค้าทุก
รายการ: เรารับประกันคุณภาพของวัสดุ และการผลิต
ภายในหกสิบวันนับจากวันที่ซื้อ ภายใต้เงื่อนไขความเสีย
หายดังต่อไปนี้: รับประกัน 1)ความเสียหายของวัสดุ
(กาวหลุดร่อน, ลอก, เปื่อยรุ่ย หรือ แตกลายงา) 2)
ความเสียหายของอุปกรณ์ประกอบ รวมทั้งซิป 3)ความ
เสียหายอันเกิดจากการผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน ในส่วน
ของการตัดเย็บ หรือ การยึดเกาะโดยใช้กาว ความเสีย
หายที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวด้านนอก และบริเวณส้นรอง
เท้าไม่รวมอยู่ภายใต้การรับประกัน การรับประกันจะมี
ผลเฉพาะกรณีที่สินค้ามีการใช้งานในลักษณะที่เหมาะ
สม ความเสียหายที่เกิดขึ้นในกรณีที่สินค้าถูกใช้อย่าง
ผิดวิธีเช่น ทิ้งให้โดนแสงแดดหรือน้ำโดยตรง หรืออยู่
ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมในการเก็บรักษา รวมถึง
ความเสียหายที่เกิดจากการโดนขีด, ข่วน, การกดทับ,
คราบสกปรกจากเศษอาหาร, รอยเปื้อนสกปรกจากน้ำ
ลายสัตว์ หรือ
การถูกทำลายโดยสัตว์ในทุกกรณีไม่อยู่
ภายใต้การรับประกัน

ขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับประกันสินค้า

กรณีลูกค้าซื้อสินค้าจากร้านโดยตรง หาก
ท่านพบข้อบกพร่องที่ไม่อาจสังเกตเห็นได้ในร้านค้า
ผลิต
ภัณฑ์ต้องถูกส่งกลับไปที่ร้านสาขาของบริษัทฯ
สาขาใดก็ได้ ในสภาพเดิมและยังไม่มีการถูกใช้งาน
ภายใน 5 วันนับจากวันที่ซื้อ

กรณีลูกค้าสั่งซื้อช่องทางออนไลน์ หากสินค้า
ที่ได้รับไม่ถูกต้องหรือชำรุดเสียหายเนื่องจากการผลิต
ให้ท่านเก็บสินค้าในแบบและบรรจุภัณท์ที่ท่านได้รับ
และติดต่อกลับมาที่บริษัทฯ ภายใน 15 วันนับจาก
วันที่สั่งซื้อ เพื่อประสานงานในการจัดส่งคืนฟรี โดย
ท่านสามารถติดต่อ nuGuides (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 to 00:00 (หกโมงเช้า
ถึง เที่ยงคืน) เวลาประเทศไทย ผ่านช่องทางดังต่อ
ไปนี้

- โทรศัพท์: +66(0)83 455-1000
- ไลน์บัญชีทางการ @nuBangkok
- ส่งข้อความผ่านเฟสบุ๊ค กรุณาคลิกที่นี่
- ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงทางเว็บไซต์ กรุณาคลิกที่นี่
- ติดต่อพนักงานขายหน้าร้านได้ทุกสาขา

สำหรับการคืนสินค้าภายใต้การรับประกัน
กรุณาติดต่อ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ได้ทุกช่องทางดัง
กล่าวข้างต้น เพื่อตรวจสอบสิทธิในการแลกเปลี่ยน
หรือคืนสินค้า เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสินค้าว่า
เข้าข่ายการรับประกัน ท่านจะได้รับแบบฟอร์ม และ
รายละเอียดวิธีการส่งคืนสินค้ามายังศูนย์บริการ

• ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้า
มายังศูนย์บริการ
• การรับประกันดังกล่าว ไม่รวมสินค้าล้างสต๊อค สินค้า
ลดราคา 50% หรือ สินค้ามูลค่าต่ำกว่า 400 บาท
ยกเว้นสินค้าหมวดรับประกันพิเศษที่แจ้งโดยบริษัท
• สินค้าที่มีการรับประกันโดยบริษัทฯ จะมีการเลือก
ดำเนินการ ทางใดทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 1). ซ่อมหรือ
เปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย โดยคงสภาพเดิมในส่วนอื่นๆ
2) เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่เป็นรุ่นที่เหมือนหรือ คล้ายคลึง
กัน 3). คืนเงินให้เต็มจำนวนมูลค่าของสินค้าใน วันที่
ซื้อ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงรูปแบบ หรือวิธี
การการรับประกัน ส่วนหนึ่งส่วนใด โดยการประกาศ
ลงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในกรณีที่มีการเปลี่ยน
แปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะยึดปฏิบัติตามเงื่อนไขการ
รับประกันเดิมสำหรับสินค้าที่มีการซื้อก่อนการเปลี่ยน
แปลงดังกล่าว
• ในกรณีการคืนเงิน บริษัทฯ จะโอนเงินผ่านธนาคาร
เข้าบัญชีลูกค้าโดยตรงเท่านั้น ยกเว้นการซื้อสินค้าด้วย
บัตรเครดิต/เดบิตจะได้รับการคืนเงินในรูปแบบเดียวกับ
การชำระเงินเดิม
• การรับประกันจะมีผลเมื่อลูกค้าให้เวลาที่เหมาะสมแก่
บริษัทฯ ในการตอบกลับก่อนการร้องเรียนต่อสาธารณะ

**การรับประกันพิเศษ ใช้สำหรับชิ้นส่วน nu พีวีซี
ที่อ้างอิงถึงวัสดุด้านนอกของกระเป๋าถือรุ่น Essence
และ รุ่น Forever และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ระบุว่าทำจาก
nu พีวีซีเท่านั้น การรับประกันทั่วไป ใช้กับกระเป๋า
รุ่นอื่นๆที่ผลิตจากวัสดุ พีวีซี พียู และผ้า